Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
 

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Nombre Media, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Nombre Media.
 

1.2. Voor bepaalde, welomschreven en verder in deze voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. Tenzij evenwel anders vermeld is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke opdracht.
 

Artikel 2.  Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1  Alle aanbiedingen en offertes van Nombre Media zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Nombre Media of bij ondertekening door de klant en door Nombre Media van een door Nombre Media opgestelde bestelbon of door het bevestigen door de klant van een opdracht via e-mail.

 

2.2  Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
 

2.3. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd door Nombre Media.

 

2.4. Offertes kunnen zonder verwittiging aangepast worden indien de onderliggende kosten stijgen, of de inhoud of omschrijving van de opdracht wijzigt. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende tarief, tenzij anders afgesproken.

 

2.5. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200 EUR.

Artikel 3.  Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de Klant is mogelijk zolang Nombre Media haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat noch kosten heeft aangegaan bij haar toeleveranciers en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 800 EUR.

Artikel 4. Uitvoering en leveringstermijnen

4.1. Pas na een geldige orderbevestiging dient Nombre Media tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

4.2. De Klant moet alles doen wat redelijkerwijze nodig is om Nombre Media toe te laten de opdracht uit te voeren. Zo moet de klant o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen (zoals teksten, foto’s, logo, illustraties, ...) die nodig zijn voor Nombre Media tot het volbrengen van de opdracht.

4.3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.4. Indien Nombre Media bijkomende inspanningen moet leveren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens of materialen, of ingeval van wijziging van de opdracht door de klant, is Nombre Media steeds gemachtigd de meerkost die hierdoor wordt veroorzaakt, in rekening te brengen.

4.5. Bij een eerste ontwerp heeft de Klant de mogelijkheid een aantal opmerkingen te maken en/of  correcties te vragen. Standaard is in Nombre Media’s prijzen een correctieronde inbegrepen, waarbij Nombre Media redelijke inspanningen zal leveren om de opmerkingen van de klant correct en volledig te integreren in een volgend ontwerp. Van zijn kant verbindt de klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen of correcties te formuleren, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven. Een tweede ontwerp wordt als definitief beschouwd, en geeft aanleiding tot betaling van de overeengekomen prijzen.

Nombre Media behoudt zich steeds het recht voor om vanaf het tweede ontwerp elk verzoek tot bijkomende aanpassingen te beschouwen als een uitbreiding van de opdracht, en hiervoor bijkomende kosten aan te rekenen. Indien de klant een ontwerp definitief weigert, en niet duidelijk kan aantonen dat Nombre Media de richtlijnen en instructies van de klant niet op redelijke wijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt Nombre Media zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling. Weigering van een tekst is enkel specifiek voor die tekst, en tast de geldigheid van de andere onderdelen van de opdracht niet aan.

4.6. De door Nombre Media opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.7. Partijen komen overeen dat het naleven van de opgegeven leveringstermijn tevens afhankelijk  is van het tijdig aanleveren door de klant van de nodige informatie, en de inhoudelijk elementen (teksten, foto’s, links, logo, ...) die nodig zijn tot de realisatie en afwerking.

Artikel 5. Aansprakelijkheid – Algemeen

5.1. Nombre Media verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Nombre Media zijn middelenverbintenissen. Nombre Media is nooit aansprakelijk voor de inhoud van een Werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie komende van de Klant.

5.2. Nombre Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van opzettelijk bedrog. Nombre Media zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van clienteel, verlies van mogelijke besparingen welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Nombre Media of een aangestelde.

5.3. De aansprakelijkheid van Nombre Media met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de waarde van de Opdracht, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Nombre Media. De totale aansprakelijkheid van Nombre Media, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Nombre Media werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat Nombre Media effectief heeft ontvangen van de Klant gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

5.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Nombre Media geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

5.5.  Nombre Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van video's, foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de Klant.

Artikel 6.  Klachten

6.1.  Na volledige uitvoering van alle werken en diensten overeenkomstig de bestelling zal Nombre Media de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail informeren. De Klant verbindt zich ertoe om de goede oplevering van deze diensten, en ontvangst ervan, binnen de 5 dagen schriftelijk of per e-mail aan Nombre Media te bevestigen. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties, dienen ter kennis gebracht te worden aan Nombre Media binnen de 5 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de geleverde prestaties of na oplevering van de video. Indien de Klant nalaat de levering aan te nemen of te bevestigen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.

6.2. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de Klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

6.3. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de video aanvaard en goedgekeurd werden door de Klant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de Klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen een termijn van 5 dagen.

6.4. Een klacht schort de verplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 7. Referentie

7.1. De Klant gaat ermee akkoord dat het door Nombre Media voor de Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Nombre Media. De Klant geeft Nombre Media een onherroepelijke, royalty-vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van Nombre Media’s eigen activiteiten.

7.2. Nombre Media is steeds gemachtigd een Werk te signeren, of op een of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp of ontwikkeling van Nombre Media (of een van de door Nombre Media gebruikte identificatiemethodes of merken zoals vb Nombre of Nombre Media).

Artikel 8. Overmacht

8.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, natuurrampen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Nombre Media geen controle heeft, bevrijden Nombre Media, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

8.2. Ingeval van overmacht, is Nombre Media gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen, totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer van drie maanden heeft Nombre Media het recht om de Opdracht te beeindigen, en het reeds gepresteerde Werk te factureren

 

Artikel 9. Nietigheid

9.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Nombre Media en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

10. Betalingen

10.1. De facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum en zijn betaalbaar te Zutendaal.

10.2. Klachten met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen steeds - op straffe van verval - binnen de vijf kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld te worden.

10.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verwijlintresten ten belope van 1% van het factuurbedrag per maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand zal gelden als een volledige maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 30 % van het factuurbedrag met een minimum van 200 EUR. verschuldigd zijn als schadeloosstelling voor het nadeel dat aan Nombre Media wordt toegebracht wegens de laattijdige betaling.

10.4. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is Nombre Media gerechtigd om de prestaties zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk te staken en eventueel definitief stop te zetten en om nieuwe opdrachten te weigeren. De opdrachtgever zal in geen geval enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Nombre Media. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beeindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het Arrondissement Limburg.

 

Artikel 12.  Algemene bepalingen

12.1. De overeenkomst tussen Nombre Media en de Klant is splitsbaar. De nietigheid of ongeldigheid (zelfs gedeeltelijk) van een bepaling tast nooit automatisch de geldigheid van andere bepalingen aan.

12.2. Nombre Media en de Klant zijn onafhankelijke partijen, en kunnen, behoudens wat hierin of anders schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald, nooit elkaars agent, vertegenwoordiger, volmachthouder, vennoot of werknemer zijn.

12.3. Het feit dat Nombre Media een van zijn rechten niet, of niet onmiddellijk, afdwingt, kan nooit beschouwd worden als een afstand van recht, en alle rechten van Nombre Media blijven voorbehouden.

12.4. De overeenkomst is in hoofde van de Klant niet overdraagbaar. Nombre Media mag de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits behoud van verworven rechten voor de Klant.

12.5. Nombre Media heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Nombre Media is in dergelijk geval gehouden de Klant hiervan te informeren en aan te duiden welke wijzigingen aan de algemene voorwaarden werden uitgevoerd. De versie die gepubliceerd is op de website van Nombre Media is degene die van kracht is. De laatste versie vervangt de vorige versies. Ingeval van conflict is enkel de laatste versie van kracht (versienummers zijn indicatief)